wǒ de māo xǐhuan hē níunǎi
wo3 de mao1 xi3huan he1niu2 nai3'
wǒdemāoxǐhuanhēníunǎi
wo3demao1xi3huanhe1niu2nai3
上記の様にどんな入力方法でもOK
翻訳ページもあります。
アプリ版もあります