Search for a word or phrase

Allows you to search for the pronunciation of native speakers of Taiwanese, Japanese, and Chinese

Word count 
Taiwanese:14375 Chinese:11985 Japanese:16053

Click here to register and record your words.Taiwanese Chinese Japanese

Search results

wán dàn


shēng dàn


xià dàn


fū dàn


dàn gāo


dàn tà


biàn dàn


dàn juàn


huài dàn


hé bāo dàn